Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Kredyty dla rolników

 

  KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług
 • okres kredytowania – do 3 lat
 • warunki dodatkowe – podmiot ubiegający się o kredyt powinien posiadać czynny rachunek w BS w Jastrowiu przez okres co najmniej 6 miesięcy
 

  KREDYT OBROTOWY

 • udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług
 • okres kredytowania: do 3 lat
 • atrakcyjne oprocentowanie
 

  KREDYT INWESTYCYJNY

 • przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego
 • okres kredytowania: do 20 lat
 

  KREDYT UNIJNY SGB

 • kredyt udzielany na finansowanie inwestycji przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków funduszy strukturalnych
 • udzielany jest w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania z funduszy strukturalnych.
 • okres kredytowania: maksymalnie do 5 lat.
 

  KREDYT INWESTYCYJNY Z DOPŁATĄ DO OPROCENTOWANIA Z ARiMR

 • udzielany na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych
 • okres kredytowania do 15 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 2 lat
 

  KREDYT INWESTYCYJNY Z POMOCĄ ARiMR W FORMIE CZĘŚCIOWEJ SPŁATY KAPITAŁU – MRcsk

 • udzielany na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
 • pomoc ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału, wysokość pomocy do 60% kwoty udzielanego kredytu, nie wyższa niż 70.000,- euro
 • okres kredytowania: od 5 lat

 
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON