Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Kredyty dla osób fizycznych

     KREDYT MIESZKANIOWY „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”

 • Program MDM skierowany jest do osób w wieku do 35 lat nabywających pierwsze mieszkanie (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) i polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.
 • Osoby wychowujące co najmniej troje dzieci nie muszą spełniać warunku dotyczącego limitu wieku, a także są zwolnieni z warunku nieposiadania własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego przed ubieganiem się o finansowe wsparcie.
 • Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, nie był osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, nie był właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny (z wyłączeniem nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci).
 • Możliwe jest uzyskanie dofinansowania wkładu własnego na dwa nowe (poza nabyciem mieszkania na rynku pierwotnym) cele, jakimi są uzyskanie prawa własności mieszkania (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) na podstawie podpisanej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu oraz nabycie nieruchomości mieszkaniowej będącej przedmiotem transakcji na wtórnym rynku nieruchomości.
 • Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego, 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci.
 • Dofinansowanie wkładu własnego możliwe jest do uzyskania, gdy cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz współczynnika w wys. 1,1 dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym, w tym od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej; w wys. 0,9 w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego.
 • Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% w przypadku osób bezdzietnych, 15% w przypadku osób wychowujących jedno dziecko, 20% przy dwójce dzieci, 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania (rzeczywistej dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 50 m2), bądź 50 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2).
 • Dla osób wychowujących troje i więcej dzieci limit powierzchni użytkowej służącej do obliczenia dofinansowania wkładu własnego jest równy rzeczywistej powierzchni użytkowej dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 65 m2, bądź wynosi 65 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 65 m2).
 • Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości, w złotówkach, na okres co najmniej 15 lat, na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dodatkowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu MDM, którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności nabytego mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego. Naliczenie kwoty dodatkowego dofinansowania na spłatę kredytu następuje z zastosowaniem wartości powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, obowiązujących w tej samej dacie, w jakiej naliczona została kwota dofinansowania wkładu własnego


     KREDYT MIESZKANIOWY

 • okres kredytowania do 30 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • kredytowanie do 80% wartości nieruchomości (kredyt udzielony na okres do 25 lat)
 • kredytowanie do 75% wartości nieruchomości (kredyt udzielony na okres powyżej 25 lat)
 • finansowanie wielu celów: zakup działki budowlanej, mieszkania lub domu, budowa lub remont mieszkania lub domu, spłata kredytu mieszkaniowego udzielonego w innym banku
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę
 • korzystne oprocentowanie
 • sposób spłaty dostosowany do klienta


     KREDYT GOTÓWKOWY

 • cel: konsolidacja zobowiązań kredytowych klienta i/lub własne potrzeby konsumpcyjne  
 • okres kredytowania do 7 lat
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę
 • maksymalna kwota kredytu 255.500,- zł


     KREDYT ODNAWIALNY W ROR

 • cel: własne potrzeby konsumpcyjne  
 • okres kredytowania do 5 lat z możliwością zadłużania się na kolejne 5-letnie okresy po spełnieniu warunków dotyczących pozytywnej oceny zdolności kredytowej
 • maksymalna kwota kredytu sześciokrotność stałych miesięcznych wpływów na ROR

 
     POŻYCZKA HIPOTECZNA

 • udzielana na dowolny cel
 • kwota pożyczki uzależniona od wartości nieruchomości (do 60 % wartości nieruchomości)
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę
 • okres kredytowania do 30 lat
 • szybka decyzja kredytowa
 • pomoc w załatwieniu wszystkich formalności
 • bardzo korzystne oprocentowanie

 
     KREDYT STUDENCKI Z DOPŁATĄ FUNDUSZU POŻYCZEK I  KREDYTÓW STUDENCKICH
O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci uczelni publicznych oraz niepublicznych oraz studiujący dziennie, wieczorowo lub zaocznie, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.          

 • oprocentowanie:

         - całkowite: 1,2 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez
           NBP – w okresie studiów oraz przez pierwszy rok od ich ukończenia odsetki płacone są przez  FPiKS
         - płacone przez Kredytobiorcę: dwa lata po ukończeniu studiów Kredytobiorca rozpoczyna spłatę
           kredytu wraz z odsetkami, które wynoszą połowę stopy redyskontowej weksli NBP

 • prowizja: 0,75%

 
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON