Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Rachunki dla firm i instytucji

RACHUNEK DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

Posiadając rachunek mają Państwo możliwość:

 • Swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków pieniężnych,

 • Łatwego dostępu do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,

 • Zarządzania rachunkiem przez system bankowości elektronicznej,

 • Uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,

 • Prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT,

 • Skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,

 • Lokowania nadwyżek finansowych na lokatach,

 • Zarządzania rachunkiem przez system bankowości elektronicznej:

  - Home Banking;

  - Internet Banking.

System bankowości elektronicznej to nowoczesna usługa bankowa umożliwiająca szybkie i bezpieczne zarządzanie finansowymi aktywami i pasywami firmy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze - bez konieczności wizyty w placówce Banku. Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają pełną ochronę przed próbami ingerencji nieuprawnionych osób.

 

W celu zawarcia umowy wraz z wnioskiem:

1. Osoby prawne składają:

 1. przedsiębiorstwa państwowe: pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru,

 2. spółdzielnie: statut,

 3. spółki prawa handlowego: pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru, umowę spółki lub statut,

 1. stowarzyszenia, związki zawodowe i fundacje: statut, uchwałę właściwego organu o ustanowieniu pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru lub statutu,

 2. kościelne osoby prawne: dokument potwierdzający utworzenie danej kościelnej osoby prawnej (kościół, klasztor itp.) przez odpowiednią władzę kościelną wyższego szczebla, kopię pisma powiadamiającego organ administracji państwowej o utworzeniu kościelnej osoby prawnej, pełnomocnictwo osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z przedstawionych dokumentów.

2. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej składają:

 1. spółka cywilna: umowę o zawarciu spółki na piśmie, pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, inne dokumenty, o ile obowiązek taki wynika z innych przepisów;

 1. wspólnoty mieszkaniowe: dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa (statut i uchwały poświadczające uprawnienie do reprezentowania), pełnomocnictwa osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zawiadomienie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON), decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

KARTY DO RACHUNKU

Visa Business Electron

 • Wygodny instrument do zapłaty za zakupy na rzecz firmy,

 • Możliwość regulowania rachunków podczas podróży służbowych,

 • Karta wydawana do rachunku bieżącego lub pomocniczego,

 • Minimum formalności przy wydaniu karty,

 • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta,

 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa Electron w kraju i za granicą przez całą dobę,

 • Bezpieczeństwo – transakcje dokonywane kartą wymagają potwierdzenia PIN-em

 • Kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB

 • Możliwość płacenia kartą w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące ww. karty w kraju i za granicą .

 • Wypłata gotówki z bankomatów „Spółdzielczej Sieci Bankomatów” bez prowizji.

MasterCard Business

 • wygodny i bezpieczny instrument płatniczy dla firmy,

 • funkcja płatności zbliżeniowych w technologii PayPass - do kwoty 50 zł bez potwierdzania numerem PIN, powyżej 50 zł transakcje wymagają potwierdzenia numerem PIN,

 • możliwość wypłaty gotówki (jednorazowo do 300 zł) w punktach usługowo-handlowych oferujących usługę cashback (Płać kartą i wypłacaj),

 • karta wydawana do rachunku bieżącego lub pomocniczego,

 • minimum formalności przy wydaniu karty,

 • możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta,

 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę,

 • kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB,

 • możliwość zmiany PIN do karty,

 • wypłata gotówki z bankomatów „Spółdzielczej Sieci Bankomatów” bez prowizji.

KARTY CHARGE

MasterCard Business, MasterCard Business Gold

 • Wygodny instrument do zapłaty za zakupy na rzecz firmy,

 • Możliwość regulowania rachunków podczas podróży służbowych,

 • Karta akceptowana na całym świecie w punktach oznaczonym logo Mastercard,

 • Możliwość dokonywania wypłaty gotówki na całym świecie z bankomatów oznaczonych logo MasterCard,

 • Wypłata gotówki w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatowej” na warunkach takich samych jak w bankomatach Banku,

 • Karta z odroczonym terminem płatności,

 • Płatności dokonywane wysokości miesięcznego limitu,

 • Spłata zadłużenia w trzecim dniu po zakończeniu miesiąca,

 • Bank sam rozlicza zadłużenie poprzez pobranie środków z konta osobistego,

 • Wysokość limitu uzależniona od wysokości wpływów na rachunek,

 • Możliwość wydania kilku kart dla osób wskazanych.

 

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu
   
Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm

 

 
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON